Ottawa Outdoor Club

1995 AGM - Monday, 18 September 1995